Centro de día

Centro de día ten como obxectivo proporcionar un conxunto de atención desde unha perspectiva integral e normalizadora, en xornada diúrna, naquelas situacións nas que teñan limitada a súa autonomía por motivos de índole física, psíquica ou social, que faciliten a permanencia na súa propia contorna e melloren a súa calidade de vida. Contamos con 20 prazas na modalidade do servizo de media xornada o xornada completa